دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی، مهر ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی

Second National Conference of the Dynamics of Management, Economic Development and Financial Management

پوستر دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی

دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۳ توسط ،شركت پندار انديش رهپو در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی