چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک، مرداد ماه ۱۳۹۴

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک

Fourth National Conference on Sustainable Management and Economy with a Strategic Approach

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۴ توسط ،شركت پندار انديش رهپو در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک