اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

The first national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)

اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۹ تا ۲۷ خرداد ۱۳۸۹ توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور در شهر اراک برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران