اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، خرداد ماه ۱۳۸۹

اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

The first national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)

اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۸۹ توسط ،سازمان جنگلها و مراتع كشور در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران