اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی

The first national conference on social problems

پوستر اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه محقق اردبیلی،دانشگاه محقق اردبيلي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی