اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان

The first national conference on clinical psychology of children and adolescents

پوستر اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان

اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان