همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی، اسفند ماه ۱۳۸۵

همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

Conference on Innovation in Elementary Curriculum

همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۵ توسط ،دانشگاه شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی