همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی، اسفند ماه ۱۳۸۵

همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی

همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۵ توسط ،دانشگاه شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی