همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی، اسفند ماه ۱۳۸۴

همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

Conference on focus and decentralization in the curriculum planning process

همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۴ توسط ،انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایرانانجمن مطالعات برنامه درسيدانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی