دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی

The second research conference on jurisprudence, law and Islamic sciences

پوستر دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی

دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،شركت توسعه دانش فرزانگان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی