اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی، شهریور ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی

پوستر اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی

اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۶ توسط ،شركت توسعه دانش فرزانگان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی