سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز، شهریور ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز

Third national conference on modern advances in energy sector and oil and gas industries

پوستر سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز

سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی انرژی ساوه، در شهر ساوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز