اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی، دی ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی

The first conference on new developments in the field of energy

پوستر اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی

اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۴ توسط ،موسسه آموزش عالي انرژي در شهر ساوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی