دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز

پوستر دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز

دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزش عالي انرژي در شهر ساوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی پیشرفت های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز