ششمین کنگره جراحی خراسان-جراحی سرطان، اسفند ماه ۱۳۹۶

ششمین کنگره جراحی خراسان-جراحی سرطان

6th Khorasan surgery Congress

پوستر ششمین کنگره جراحی خراسان-جراحی سرطان

ششمین کنگره جراحی خراسان-جراحی سرطان در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،جامعه علمی جراحان ایراندانشگاه علوم پزشكي مشهدجامعه جراحان ايران-شاخه خراسان در شهر مشهد برگزار گردید.