پنجمین کنگره جراحی خراسان، آذر ماه ۱۳۹۵

پنجمین کنگره جراحی خراسان

Congress Khorasan surgery

پوستر پنجمین کنگره جراحی خراسان

پنجمین کنگره جراحی خراسان در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،جامعه جراحان خراسان، دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.