همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار، خرداد ماه ۹

همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار

National conference on improvement and rebuilding of Organization and Businesses

پوستر همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار

همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار مراجعه فرمایید.


همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار