سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه، خرداد ماه ۱۴۰۲

سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه

The third national conference on promoting the health of the individual, family and society

پوستر سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه

سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،مرکز تحقیقات سلامت جامعهبا همکاری: دانشکده پرستاری، مامایی و اتاق عملدانشکده دندانپزشکیدانشکده علوم ورزشیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه