سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات، شهریور ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات

The third international conference on research findings in language and literature studies

پوستر سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات

سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات