اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات، خرداد ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات

First International Conference on Research Findings in Language and Literature Studies

پوستر اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات