کنگره ملی گزارش های موردی بالینی، دی ماه ۱۳۹۷

کنگره ملی گزارش های موردی بالینی

National Congress on Clinical Case Reports

پوستر کنگره ملی گزارش های موردی بالینی

کنگره ملی گزارش های موردی بالینی در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه علوم پزشكي البرز در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی گزارش های موردی بالینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی گزارش های موردی بالینی