دومین همایش مداخلات پیچیده قلبی، فروردین ماه ۱۳۹۶

دومین همایش مداخلات پیچیده قلبی

پوستر دومین همایش مداخلات پیچیده قلبی

دومین همایش مداخلات پیچیده قلبی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ توسط ،مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.