سومین کنفرانس حسابداری و مدیریت، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس حسابداری و مدیریت

Third Valencia Accounting and Management Conference Spain

پوستر سومین کنفرانس حسابداری و مدیریت

سومین کنفرانس حسابداری و مدیریت در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس حسابداری و مدیریت