اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت، خرداد ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت

The first accounting and management conference

پوستر اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت

اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت