اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت، خرداد ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت

The first accounting and management conference

پوستر اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت

اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.


اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت