دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت، شهریور ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت

Second Conference on Accounting and Management

پوستر دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت

دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.


دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت