دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(۱۴۰۱)، آبان ماه ۱۴۰۱

دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(۱۴۰۱)

12th. International Conference in Honor of Abolfazl Beyhaghi(2022)

پوستر دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(۱۴۰۱)

دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(۱۴۰۱) در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه حکیم سبزواری، در شهر سبزوار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(۱۴۰۱) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(۱۴۰۱)