ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، آبان ماه ۱۳۹۵

ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

The sixth national conference in honor of Abolfazl Bayhaqi

پوستر ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه حکیم سبزواری، در شهر داورزن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی