ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، آبان ماه ۱۳۹۵

ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

پوستر ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه حکیم سبزواری،دانشگاه حكيم سبزواري در شهر داورزن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی