اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان، شهریور ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان

The First National Conference on the Accomplishments of Sports Science and Health PNU

پوستر اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان

اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان،دانشگاه علوم پزشكي آبادان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان