هفتمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، اسفند ماه ۱۴۰۱

هفتمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

The 7th National Conference on New Findings in Agricultural Sciences, Environment and Sustainable Natural Resources

پوستر هفتمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

هفتمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،موسسه همایش گستران سبزواران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار