چهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، شهریور ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

National Conference on New Findings in Agricultural Sciences, the Environment and Sustainable Natural Resources

پوستر چهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

چهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،همايش گستران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار