دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، آذر ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق

The Second Conference on Applied Research in Electrical Engineering

پوستر دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق

دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،انجمن مهندسین برق و الکترونیک - شاخه خوزستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق