نخستین کنفرانس سراسری پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، بهمن ماه ۱۳۹۹

نخستین کنفرانس سراسری پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق

The first national conference on applied research in electrical engineering

پوستر نخستین کنفرانس سراسری پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق

نخستین کنفرانس سراسری پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس سراسری پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس سراسری پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق