دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

Second National Conference on Engineering Science Development

پوستر دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی

دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،موسسه آموزش عالي آيندگان در شهر تنکابن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی