ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی

6th Trans-Regional Conference On Advances In Engineering Sciences

پوستر ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی

ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،موسسه آموزش عالي آيندگان در شهر تنکابن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی