ششمین همایش ملی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست، آذر ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش ملی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست

The 6th National Conference on the New Horizons in the Agricultural Sciences , Natural Resources and Environment

پوستر ششمین همایش ملی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست

ششمین همایش ملی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط ،انجمن فناوری افق های نوین در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست