ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، اسفند ماه ۱۳۹۰

ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

06th National Conference on New Ideas in Agriculture

ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی