ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

06th National Conference on New Ideas in Agriculture

ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی