اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی

First National Conference on Agriculture, Environment and Food Security

پوستر اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی

اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه جیرفت،دانشگاه جيرفت در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی