اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی، تیر ماه ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی

The first international conference of biology and laboratory science

پوستر اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی

اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲ توسط ، در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی