اولین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار

پوستر اولین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار

اولین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،موسسه پايا شهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس تخصصی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست پایدار