پنجمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی، بهمن ماه ۱۳۹۶

پنجمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی

4th Annual Congress on Neurendoscopy

پوستر پنجمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی

پنجمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایرانانجمن جراحان مغز و اعصاب ايرانانجمن جراحان گوش حلق بيني و سر و گردن ايران در شهر تهران برگزار گردید.