چهارمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی

چهارمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی

4rd Annual Congress & Workshop on Neurendoscopy

پوستر چهارمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی

چهارمین همایش سالیانه نورواندوسکوپی در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۹۵ تا ۲۴ دی ۱۳۹۵ توسط انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران - گروه جراحی مغز و اعصاب بیمارستان لقمان - گروه جراحی مغز و اعصاب بیمارستان میلاد در شهر تهران برگزار گردید.