همایش ملی علوم فن آوری های پیشرفته در انرژی، آب و محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۹۹

همایش ملی علوم فن آوری های پیشرفته در انرژی، آب و محیط زیست

National Conference on Advanced Technologies in Energy, Water and Environment

پوستر همایش ملی علوم فن آوری های پیشرفته در انرژی، آب و محیط زیست

همایش ملی علوم فن آوری های پیشرفته در انرژی، آب و محیط زیست در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،انجمن محیط زیست ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی علوم فن آوری های پیشرفته در انرژی، آب و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی علوم فن آوری های پیشرفته در انرژی، آب و محیط زیست