اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران

پوستر اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران

اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،موسسه چشم انداز مديريت تراز جهاني در شهر قرچک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی چشم انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران