نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس، اسفند ماه ۱۳۹۳

نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس

The first regional conference on sea, development and water resources of the coastal areas of the Persian Gulf

پوستر نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس

نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،جهاددانشگاهي هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس