سومین همایش سرطان غرب آسیا، اسفند ماه ۱۳۹۷

سومین همایش سرطان غرب آسیا

Third Western Cancer Cancer Conference

پوستر سومین همایش سرطان غرب آسیا

سومین همایش سرطان غرب آسیا در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی سرطان ایرانانجمن سرطان ايران در شهر تهران برگزار گردید.