اولین کنفرانس سرطان غرب آسیا، آبان ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس سرطان غرب آسیا

West Asia Cancer Conferance

اولین کنفرانس سرطان غرب آسیا در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۵ توسط ،انجمن علمی سرطان ایرانانجمن سرطان ايران در شهر تهران برگزار گردید.