هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران

7 Tn Iranian Congress of Virology

پوستر هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران

هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمی ویروس شناسی ایرانانجمن ويروس شناسي ايران در شهر تهران برگزار گردید.