ششمین همایش ویروس شناسی ایران، مهر ماه ۱۳۹۱

ششمین همایش ویروس شناسی ایران

6th Iranian Congress of Virology

پوستر ششمین همایش ویروس شناسی ایران

ششمین همایش ویروس شناسی ایران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ توسط ،انجمن علمی ویروس شناسی ایرانانجمن ويروس شناسي ايران در شهر تهران برگزار گردید.