اولین کنفرانس بین­ المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار، خرداد ماه ۱۳۸۹

اولین کنفرانس بین­ المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار

Urban Sustainable Development

اولین کنفرانس بین­ المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريفمركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف و سازمان مهندسي و عمران شهر در شهر تهران برگزار گردید.