بیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایران و سیزدهمین کنگره پرستاری اورولوژی، خرداد ماه ۱۳۹۸

بیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایران و سیزدهمین کنگره پرستاری اورولوژی

22nd Congress of iranian Urological Association and 13th Urology Nursing Congress

پوستر بیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایران و سیزدهمین کنگره پرستاری اورولوژی

بیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایران و سیزدهمین کنگره پرستاری اورولوژی در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،انجمن اورولوژي ايران در شهر تهران برگزار گردید.