بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی و دوازدهمین کنگره پرستاری اورولوژی، خرداد ماه ۱۳۹۷

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی و دوازدهمین کنگره پرستاری اورولوژی

12th Urology Nursing Congress

پوستر بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی و دوازدهمین کنگره پرستاری اورولوژی

بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی و دوازدهمین کنگره پرستاری اورولوژی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی اورولوژی ایرانانجمن اورولوژي ايراندانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در شهر تهران برگزار گردید.